Tumutulong pa rin ang BayLegal sa pamamagitan ng malayong serbisyo

  • Upang maiwasan ang pagkalat ng Coronavirus at para protektahan ang kalusugan ng aming mga kliyente, bisita, at empleyado, ang aming mga opisina ay sarado hanggang sa katapusan ng Marso. Patuloy na magtatrabaho ang aming mga empleyado at gagawan namin ng paraan para matulungan kayo habang sarado kami. Pasensya po sa abala.
  • Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa:
    • Legal Advice Line: (800) 551-5554
    • Health Consumer Center: (855) 693-7285