Tài Nguyên Gia Cư Công Bằng

Dẫn Đầu trên Con Đường Chấm Dứt Kỳ Thị Gia Cư

BayLegal cố gắng chấm dứt hoàn toàn tệ nạn kỳ thị gia cư và bảo đảm cơ hội công bằng cho tất cả mọi người qua biện hộ, giáo dục và tiếp ngoại. BayLegal đại diện cho những người bị kỳ thị gia cư dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, phái tính, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, xu hướng tình dục, nhận dạng và thể hiện giới tính, tình trạng gia đình, nguồn lợi tức, và những thông tin được bảo vệ khác.

BayLegal đã công bố dịch vụ công cộng Gia Cư Công Bằng, do đại lý đối tác, RYSE Youth Center of Richmond, thực hiện. Xem thêm thông tin về đại lý này tại đây:

 

Gia Cư Công Bằng: Quý Vị có Bị Kỳ Thị không?

Chủ nhà vi phạm luật pháp nếu kỳ thị quý vị do bất cứ điều nào sau đây: Chủng Tộc; Nguồn Gốc Quốc Gia; Tôn Giáo; Phái Tính; Khuynh Hướng Tình Dục; Nhận Diện Thể Hiện Giới Tính, Tình Trạng Gia Đình; Tình Trạng Khuyết Tật; Tuổi Tác; Nguồn Lợi Tức.

Quý vị có thể đã bị kỳ thị gia cư nếu chủ nhà đã làm bất cứ việc nào sau đây dựa trên những thông tin được bảo vệ liệt kê ở trên:

 • Can ngăn quý vị xem căn hộ.
 • Đưa quý vị đến một khu căn hộ khác.
 • Tuyên bố không muốn cho quý vị thuê nhà do chủng tộc, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng khuyết tật của quý vị hoặc vì quý vị có con nhỏ.
 • Nói với quý vị không có nhà trống nhưng thực ra là có.
 • Từ chối thích nghi cho tình trạng khuyết tật của quý vị.
 • Áp đặt quy tắc khác cho những gia đình có trẻ em.
 • Trả đũa quý vị bằng thông báo trục xuất vì phản đối việc bị đối xử bất công.
 • Từ chối cho quý vị thuê do nguồn lợi tức của quý vị.

 

Nếu quý vị là nạn nhân của kỳ thị gia cư thì có thể được trợ giúp. Xin gọi Đường Dây Cố Vấn Pháp Lý của chúng tôi theo số 800-551-5554 để được trợ giúp vấn đề gia cư. Hỗ Trợ Pháp Lý Vùng Vịnh (Bay Area Legal Aid) trợ giúp pháp lýmiễn phí cho những người đủ điều kiện để:

 • Khiếu nại đến cơ quan chánh phủ;
 • Điều tra đối xử bất công;
 • Thuyết phục chủ nhà tuân theo pháp luật; và
 • Kiện chủ nhà ra tòa, khi cần thiết

 

Cách Nộp Đơn Khiếu Nại Gia Cư Công Bằng

Nếu bị kỳ thị gia cư thì quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại gia cư công bằng. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại theo cách trực tuyến, qua thư hoặc qua điện thoại với

Nếu cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại gia cư công bằng thì xin gọi Đường Dây Cố Vấn Pháp Lý của chúng tôi theo số 800-551-5554.

Thích Nghi Phù Hợp/Điều Chỉnh Phù Hợp

Gia cư công bằng nghĩa là gì đối với người bị khuyết tật? 

Luật gia cư công bằng bảo vệ người bị khuyết tật khỏi bị kỳ thị trong giao dịch liên quan đến gia cư, như thuê hay mua nhà, vay tiền mua nhà hay mua bảo hiểm. Những luật này cũng quy định về những hỗ trợ và điều chỉnh để người bị khuyết tật được dịch vụ và gia cư công bằng.

“Hỗ trợ phù hợp” là gì?

Hỗ trợ phù hợp là những thay đổi về quy tắc, chánh sách, thực hành và cách phục vụ để bảo đảm cơ hội bình đẳng cho mọi người tận hưởng trọn vẹn ngôi nhà của mình. Ví dụ về những thay đổi này có thể là miễn phí đậu xe và phí ‘khách thăm’ cho người được dịch vụ chăm sóc tại gia, dành một nơi đậu xe cho người bị khuyết tật ở trước tòa nhà, nhắc nhớ bằng lời về tiền thuê đáo hạn cho một người bị khuyết tật ảnh hưởng đến trí nhớ của họ, hoặc cho phép thú nuôi phục vụ dù có quy định “không cho phép thú nuôi”. Những chi phí liên quan đến thích nghi phù hợp thường miễn phí.

“Điều chỉnh phù hợp” là gì?

Điều chỉnh phù hợp là những thay đổi vật chất trong nhà ở hoặc khu vực chung để cho dễ ra vào nơi ở. Ví dụ về những điều chỉnh phù hợp là làm một đoạn dốc phía trước lối vào tòa nhà, thêm tay nắm ở vòi hoa sen, lắp vòi nước ngắt tự động cho người bị khuyết tật nếu họ quên tắt nước hoặc đặt hình ảnh hay bảng mã màu để giúp người bị khuyết tật về nhận thức và bị khó khăn đọc bảnh chỉ dẫn.

Người nào phải trả tiền cho những “điều chỉnh phù hợp”?

Việc trả tiền sẽ tùy thuộc vào loại gia cư và luật áp dụng cho loại gia cư này. Nếu chủ nhà được quỹ liên bang thì họ có thể phải trả tiền điều chỉnh miễn là việc này không gây ra khó khăn lớn về tài chánh hoặc hành chánh. Nếu chủ nhà chỉ phải tuân theo Đạo Luật Gia Cư Công Bằng thì họ có thể không phải trả tiền cho những thay đổi được yêu cầu. Tuy nhiên, FHA đòi hỏi gia cư mới có nhiều gia đình cùng ở, xây cất để cho người vào ở lần đầu sau ngày 13 tháng Ba, 1991 phải có lối dễ ra vào. Do đó, mỗi trường hợp lại khác nhau.

Tôi phải chứng minh ra sao tình trạng khuyết tật của mình mà không tiết lộ quá nhiều thông tin?

Nói chung, chủ nhà sẽ không hỏi xem quý vị có bị khuyết tật hay không. Ngoài ra, không ai hỏi quý vị thông tin về bản thân liên quan đến tình trạng khuyết tật của quý vị trừ khi quý vị đang tìm gia cư dành riêng cho người bị khuyết tật. Tuy nhiên, chủ nhà có thể yêu cầu bằng chứng nếu quý vị muốn được thích nghi hoặc điều chỉnh phù hợp. Quý vị có thể lấy bằng chứng cho thấy quý vị cần thích nghi từ bác sĩ nhưng không cần tiết lộ chi tiết về tình trạng khuyết tật cũng như tiểu sử hay hồ sơ y tế.

Cách nào để tôi được thích nghi hoặc điều chỉnh?

Người bị khuyết tật phải yêu cầu thích nghi. Với tư cách là người thuê, quý vị phải cho biết rõ loại thích nghi hoặc điều chỉnh cần thiết. Quý vị nên yêu cầu bằng văn bản và giữ một bản cho mình.

Nếu chủ nhà từ chối thích nghi hoặc điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu thì có thể họ vi phạm quyền được công bằng gia cư của quý vị.

Có thắc mắc? Hãy gọi BayLegal!

Đường Dây Cố Vấn Pháp Lýcủa chúng tôi theo số 800-551-5554 có thể giúp quý vị biết thông tin, giới thiệu hay đại diện quý vị về những vấn đề gia cư công bằng. (Xin lưu ý chúng tôi không thể bảo đảm đại diện cho quý vị).

Tìm hiểu thêm về Luật Gia Cư Công Bằng bằng cách vào mạng lưới của

 

Xin vào mạng lưới của Quyền Người Khuyết Tật CA để lấy mẫu thư yêu cầu hỗ trợ phù hợp để quý vị có thể tự gửi:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-disability-based-housing-discrimination

Công việc tạo căn bản cho ấn phẩm này được hỗ trợ từ nguồn quỹ theo trợ cấp của Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ. Nội dung và kết quả công việc được dành cho công chúng. Tác giả và người xuất bản hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tuyên bố và diễn giải trong ấn phẩm này. Những diễn giải này không phản ánh quan điểm của Chính Phủ Liên Bang.